ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

5 maj 2018 Inga kommentarer

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,20 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 21/5 2018. Utdelningsschemat har sedan tidigare kommunicerats, men bekräftas här.

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.

Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.

21 maj 2018 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras

22 maj 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

24 maj 2018 Avstämningsdag

29 maj 2018 Likviddag

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Kommentarer är avstängda.