ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Utdelning 2018 XACT Högutdelande

23 april 2018 En kommentar

Utdelning 2018 XACT Högutdelande ETF FondenUtdelning 2018 XACT Högutdelande

Utdelning 2018 XACT Högutdelande

Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.

2 maj 2018 Information om utdelning per andel meddelas

22 maj 2018 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

29 maj 2018 Likviddag

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Kommentarer är avstängda.