ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hur fungerar en money market hedge?

10 juni 2018 Inga kommentarer

Hur fungerar en money market hedge?Hur fungerar en money market hedge?

En money market hedge är en teknik för säkring av valutarisk med hjälp av penningmarknaden, den finansiella marknad där mycket likvida och kortfristiga instrument som statsskuldväxlar, bankers acceptanser och handelspapper handlas.

Eftersom det finns ett antal vägar som valutaterminer, terminer och alternativ för att säkra valutarisk, kan inte money market hedge vara det mest kostnadseffektiva eller praktiska sättet för stora företag och institutioner att säkra sådan risk. För detaljhandelsinvesterare eller småföretag som försöker säkra valutarisken är emellertid money market hedge ett sätt att skydda mot valutafluktuationer utan att använda terminsmarknaden eller ingå ett forwardkontrakt.

Förstå hur en Money Market Hedge fungerar genom valutakurser

Låt oss börja med att granska några grundläggande begrepp när det gäller valutakurser, eftersom detta är nödvändigt för att förstå dessa för att förstå en Money Market Hedge.

En växelkurs för valutor är endast spot-valutakursen (benchmark) justerad för räntan. Principen om ”Räntefrekvensparitet” hävdar att valutakurser i växelkursen bör innehålla skillnaden i räntor mellan valutaparets underliggande länder, annars skulle det finnas en arbitragemöjlighet.

Antag exempelvis att amerikanska banker erbjuder en årsränta på amerikanska dollar (USD) insättningar på 1,5 procent och kanadensiska banker erbjuder en räntesats på 2,5 procent på inlåning från kanadensiska dollar. Trots att amerikanska investerare kan frestas att konvertera sina pengar till kanadensiska dollar och placera dessa medel i CAD-inlåning på grund av deras högre insättningsräntor, står de uppenbarligen för valutarisk. Om de vill säkra denna valutarisk på terminsmarknaden genom att köpa amerikanska dollar ett år framåt, föreskrivs täckt ränteparitet att kostnaden för en sådan säkring motsvarar 1 procent skillnaden i skattesatser mellan USA och Kanada.

Vi kan ta det här exemplet ett steg längre för att beräkna ettårspriset för det här valutaparet. Om den nuvarande växelkursen (spotränta) är US $ 1 = C $ 1,10, då baserad på täckt ränteparitet, ska US $ 1 placerade på insättning på 1,5% motsvara C $ 1,10 vid 2,5% efter ett år. Således skulle det visas som:

US$1 (1 + 0.015) = C$1.10 (1 + 0.025), eller US$1.015 = C$1.1275

Och ettårspremien är därför:

US $ 1 = C $ 1.1275 ÷ 1.015 = C $ 1.110837

Observera att valutan med den lägre räntan alltid handlar till ett premium till valutan med högre ränta. I det här fallet handlar den amerikanska dollarn (den lägre räntesatsen) till ett premium till den kanadensiska dollarn (den högre räntesatsen), vilket innebär att varje amerikansk dollar fler fler kanadensiska dollar (1,110837 för att vara exakt) ett år från nu, jämfört med spotpriset på 1,10.

Money Market Hedge

Money Market Hedge fungerar på liknande sätt som valutaterminen, men med några tweaks, som exemplen i nästa avsnitt visar. Valutarisken kan uppstå antingen på grund av transaktionsexponering (det vill säga på grund av förväntade fordringar eller betalningar i utländsk valuta) eller omräkningsexponering som uppstår på grund av att tillgångar eller skulder är utställda i utländsk valuta. Omräkningsexponering är ett mycket större problem för stora företag än vad det är för småföretag och privatpersoner.

Money Market Hedge är inte det optimala sättet att säkra valutaexponering. Detta eftersom det är mer komplicerat att sätta upp än att använda en forward eller en option – men det kan effektivt användas för att säkra transaktionsexponering.

Om en utländsk valuta fordras efter en bestämd tidsperiod och valutarisken önskas säkras via valutamarknaden, skulle detta kräva följande steg:

1. Låna utländsk valuta i ett belopp som motsvarar nuvärdet av fordran. Varför nuvärdet? Eftersom det utländska valutalånet plus räntan på det borde vara exakt lika med fordran.

2. Konvertera utländsk valuta till inhemsk valuta till spotkurs.

3. Placera inhemsk valuta på ett konto till rådande ränta.

4. När den utländska valutafordran kommer in, återbetala det utländska valutalånet (från steg 1) plus ränta.

På liknande sätt, om en utländsk valutabetalning skall ske efter en bestämd tidsperiod, måste följande åtgärder vidtas för att säkra valutarisken över valutamarknaden:

1. Låna inhemsk valuta i ett belopp som motsvarar nuvärdet av betalningen.

2. Konvertera inhemsk valuta till utländsk valuta till spotkurs.

3. Placera detta utländska valutabelopp på bankkonto.

4. När den utländska valutaskulden förfaller, gör betalningen.

Observera att även om det företag som skall ingå en Money Market Hedge redan har de medel som visas i steg 1 ovan och kanske inte behöver låna dem finns det en alternativkostnad för att använda dessa medel. Money Market Hedgen tar hänsyn till denna kostnad, vilket gör det möjligt att jämföra en äppel-till-äpple med terminsräntor, vilket som tidigare noterats baseras på räntedifferenser.

Praktiska exempel på Money Market Hedge

Exempel 1: Tänk att ett litet kanadensiskt företag som exporterat varor till en amerikansk kund. Det kanadensiska företaget förväntar sig att få 50 000 dollar på ett år. Det kanadensiska företaget ser den nuvarande växelkursen på 1 $ = 1,10 kanadensiska dollar som gynnsam och vill låsa in den eftersom han tror att den kanadensiska dollarn kan stiga under det kommande året. Detta skulle leda till färre kanadensiska dollar för varje amerikansk dollar i export.

Det kanadensiska företaget kan låna US $ 1,75% i ett år och kan få 2,5% per år för inlåningen i kanadensiska dollar.

Ur det kanadensiska bolagets perspektiv är den inhemska valutan den kanadensiska dollarn och den utländska valutan är amerikanska dollar. Så här är Money Market Hedgen upprättats.

1. Det kanadensiska företaget lånar nuvärdet av sin amerikanska dollarfordran (det vill säga US $ 50.000 diskonterat till US $ upplåningsränta på 1,75%) = US $ 50,000 / (1,0175) = US $ 49,140,05. Efter ett år skulle lånebeloppet inklusive ränta på 1,75% vara exakt US $ 50 000.

2. Beloppet på US $ 49.104.15 omvandlas till kanadensiska dollar till spoträntan 1,10, för att få C $ 54,054.05.

3. Det kanadensiska dollarbeloppet placeras på insättning på 2,5%, så att löptiden (efter ett år) = C 54,054,05 x (1,025) = C $ 55,405.41.

4. När exportbetalningen är mottagen, använder det kanadensiska företaget pengarna för att återbetala amerikanska dollarlånet på 50 000 US-dollar. Eftersom den mottog C $ 55,405.41 för denna amerikanska dollar, låste den effektivt i en ettårig forwardkurs = C $ 55,405.41 / US $ 50.000 eller US $ 1 = C $ 1.108108

Observera att samma resultat kunde ha uppnåtts om företaget hade använt en valutatermin. Som framgår av föregående avsnitt skulle terminsräntan ha beräknats som:

US $ 1 (1 + 0,0175) = C $ 1,10 (1 + 0,025); eller US $ 1.0175 = C $ 1.1275; eller US $ 1 = $ 1,108108

Varför skulle det kanadensiska företaget använda en money market hedge istället för ett forward kontrakt? Potentiella anledningar kan vara att företaget är för litet för att få handla valutaterminer från banken. Ett annat alternativ skulle kunna vara att företaget kanske det inte fick en konkurrenskraftig terminspris och bestämde sig för att strukturera en valutamarknadssäkring istället.

Exempel 2: Antag att du bor i USA och avser att ta din familj på en efterlängtade europeiska semestern om sex månader. Du uppskattar att denna resa kostar omkring 10 000 euro, och planerar att betala räkningen med en prestationsbonus som du förväntar dig att få inom ett hlvår. Den nuvarande EURUSD-spotkursen är 1,35, men du är orolig för att euron kan stiga till 1,40 USD eller ännu högre inom sex månader. Detta skulle öka kostnaden för din semester med cirka US $ 500 eller 4%.

Skapa en Money Market Hedge

Därför bestämmer du dig för att skapa en Money Market Hedge, vilket innebär att du kan låna amerikanska dollar (din inhemska valuta) i sex månader med en årlig räntesats på 1,75% och få ränta med en årlig ränta på 1,00% på sex månaders euro . Så här skulle det se ut:

1. Låna amerikanska dollar i ett belopp som motsvarar nuvärdet av betalningen, eller 9 950,25 euro (dvs. 10 000 euro / [1 + (0,01 / 2]). Observera att vi delar 1% med 2 för att återspegla ett halvår eller sex månader, vilket är låneperioden. Vid en räntesats på 1,35 fungerar detta till ett lånebelopp på 13.432,84 USD.

2. Konvertera USD-beloppet till euro till en räntesats på 1,35, vilket från steg 1 är 9 950,25 euro.

3. Placera 9,950,25 euro på insättningskonto med 1% årsskattesats i sex månader. Detta kommer att ge exakt 10 000 euro när insättningen förfaller på sex månader, i tid för din semester.

4. Det totala beloppet som återbetalas av US $ -lånet inklusive ränta (1,75% årlig ränta i sex månader) är 13.550,37 USD efter sex månader. Nu är allt du behöver göra hoppas att du får en prestationsbonus på minst det beloppet för att återbetala lånet.

Genom att använda Money Market Hedgen har du effektivt låst in en sexmånaders terminsränta på 1,355037 (det vill säga USD 13,550,37 / EUR 10,000). Observera att du kunde ha kommit till samma resultat om du hade använt en valutatermin, vilket skulle ha beräknats som:

EUR 1 (1 + (0,01 / 2)) = USD 1,35 (1 + (0,0175 / 2)), eller EUR 1.005 = USD 1.3618125, eller EUR 1 = USD 1.355037.

Användningsområden för Money Market Hedge

• Valutasäkringsskyddet kan användas effektivt för valutor där terminsavtal inte är tillgängliga, till exempel exotiska valutor eller de som inte är allmänt handlade.
• Denna säkringsteknik är också lämplig för ett litet företag som inte har tillgång till valutamarknaden som tidigare noterats.
• Penningmarknadsskyddet är särskilt lämpat för mindre mängder kapital där någon behöver en valutasäkring men är ovillig att använda terminer eller valutaoptioner.

Fördelar och nackdelar med Money Market Hedge

Penningmarknadsskyddet, som ett terminskontrakt, säkrar växelkursen för en framtida transaktion. Det kan vara bra eller dåligt, beroende på valutafluktuationer fram till transaktionsdagen. Exempelvis i det föregående exemplet om att fastställa euron, skulle du känna dig smart om euron handlades med till 1,40 vid Din semester (eftersom du hade låst i en kurs på 1,3550), men mindre om det hade sjunkit till 1,30.

Pengningmarknadsskyddet kan anpassas till exakta mängder och datum. Även om denna grad av anpassning också är tillgänglig på terminsmarknaden genom en forward, är terminsmarknaden inte lätt tillgänglig för alla.

Money Market Hedge är mer komplicerat än vanlig valuta forward, eftersom det är en stegvis avveckling av den senare. Det kan därför vara lämpligt för säkring av tillfälliga eller engångstransaktioner, men eftersom det innebär ett antal olika steg kan det vara för tungt för frekventa transaktioner.

Det kan också finnas logistiska begränsningar vid genomförandet av en Money Market Hedge. Att arrangera ett väsentligt lånebelopp och placera utländska valutor på insättning är exempelvis besvärligt och de faktiska räntorna som används i valutamarknaden kan variera avsevärt från grossistpriserna som används för att prissätta valuta framåt.

Sammanfattning

En money market hedge är ett effektivt alternativ till andra säkringsverktyg som terminer och terminer som ett medel för att mildra valutarisken. Det är också relativt enkelt att initiera, eftersom en av dess enda krav är att ha bankkonton i ett par olika valutor. Denna säkringsteknik är emellertid svårare på grund av sitt antal steg och dess effektivitet kan också hindras av logistiska begränsningar samt faktiska räntor som skiljer sig från institutionella räntor. Av dessa skäl kan money market hedge passa bäst för tillfälliga eller engångstransaktioner.

Kommentarer är avstängda.