ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hållbarhet i Xact

27 juni 2018 Inga kommentarer

Hållbarhet i XactHållbarhet i Xact

Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Hållbarhet i Xact

På Xact förvaltar vi indexfonder och regelbaserade fonder. Gemensamt för dessa är att de följer ett på förhand tydligt definierat index eller strategi/regel och har ett löfte till fondandelsägarna att leverera en avkastning i linje med detta. En viktigt del av vårt hållbarhetsarbete är därför att aktivt arbeta för att fler index skapas och följs utifrån hållbarhetskriterier. Dessa hållbarhetskriterier omfattar såväl exkluderingar av bolag där index väljer bort företag i kontroversiella verksamheter som inkludering där index väljer in företag med starka hållbarhetsbetyg.

Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. En viktig del av att ta ansvar som investerare är därför också att utöva rollen som ägare och påverka de bolag vi investerar i. Detta gör vi genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete.

Läs mer om Aktiv ägarstyrning här.

All vår förvaltning utgår från samma värdegrund, vilken sammanfattas i våra policyer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att alla våra fonder väljer bort vissa kontroversiella verksamheter såsom förbjudna vapen och kärnvapen samt har en restriktiv hållning till kolutvinning och kolkraft. Fonderna tar även hänsyn till internationella normer och konventioner som bland annat omfattar områdena miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt korruption. Xact är en del av Handelsbanken och genom banken har vi åtagit oss ett antal frivilliga ramverk såsom FN-initiativet Global Compact och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Dessa initiativ och riktlinjer är vägledande för vårt arbete.

Läs mer om vår värdegrund för ansvarsfulla investeringar här. 

Läs mer om Xact Kapitalförvaltnings policy för Ansvarsfulla investeringar här. 

Läs mer om Ansvarsfulla investeringar  här. 

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Vi erbjuder fonder med särskilda hållbarhetskriterier som redan från början väljer bort företag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, kommersiell spel­verksamhet, krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonderna undviker dessutom att investera i företag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner. Det innebär att fonderna inte investerar i företag som har konstaterats kränka internationella normer inom mänskliga rättigheter, miljö, korruption eller arbetsvillkor.

Läs mer om XACT Högutdelande här.

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen lämnar överskådlig och enkel information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen.

Läs mer om  hållbarhetsprofilen här.

Initiativ och samarbeten

PRI: (Principles for Responsible Investments) startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 1 750 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 70 biljoner USD.

Läs mer om PRI här. 

Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Läs mer om Global Compact här.

Läs mer om övriga initiativ och samarbeten här.

Handelsbanken och de Globala målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljö-mässig utveckling för att utrota extrem fattig-dom, minska ojämlikheter och orättvisor i  världen och att bekämpa klimatförändringen. Handelsbankens hållbarhetsråd har därför analyserat de 17 målen med tillhörande 169 delmål för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem i verksamheten inom ramen för  tidigare beskrivna delområden över bankens väsentliga frågor. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, både indirekt och direkt, identifierade risker och möjligheter samt utifrån bankens mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Resultatet av analysen innebär att vi under kommande år kommer att fokusera på följande sex mål:

  • Jämställdhet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  •  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringen
  • Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om Handelsbanken och de Globala målen här.

 

Kommentarer är avstängda.