ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs

13 september 2017 Inga kommentarer

Fusion av ETFer noterade på Oslo Børs ETF Börshandlade fonderFusion av ETFer noterade på Oslo Børs

Den 15 september fusioneras de norskregistrerade fonderna XACT OBX, XACT Derivat Bear och XACT Derivat Bull med tre identiska svenskregistrerade fonder: XACT OBX (UCITS ETF), XACT OBX BEAR (UCITS ETF) och XACT OBX BULL (UCITS ETF). Det är alltså en fusion av ETFer noterade på Oslo Børs.

Som andelsägare behöver du inte göra någonting då ditt innehav kommer att flyttas till de mottagande fonderna med samma placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå. Fusionen kommer inte heller att utlösa några andra kostnader för dig som andelsägare.

Sista dagen att handla de norskregistrerade fonderna är den 15 september och de svenskregistrerade fonderna börjar handlas den 18 september. Handeln på börsen är således öppen som vanligt (den så kallade sekundärmarknaden).

Information har tidigare skickats ut till andelsägare via brev vilka återfinns under länkarna nedan.

Xact OBX
Xact OBX Bull
Xact OBX Bear

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta xact@handelsbanken.se

Om Xact

Xact är Nordens ledande utgivare av ETF:er (börshandlade fonder). Xact noterade redan år 2000 den första ETF:en i Norden, XACT OMXS30 som idag är vår största och mest omsatta ETF.

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Kommentarer är avstängda.