ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Är utdelningsaktier en bra strategi?

24 september 2018 Inga kommentarer

Är utdelningsaktier en bra strategi? Börshandlade fonderÄr utdelningsaktier en bra strategi?

Många nya investerare förstår inte hur utdelningar fungerar när det gäller aktier och börshandlade fonder. En utdelning är en utbetalning av en del av ett företags vinst till berättigade aktieägare, vanligtvis utgivna av ett börsnoterat bolag. Är utdelningsaktier en bra strategi? Vi tittar mer på detta ämne i denna artikel.

Det är inte alla företag som betalar utdelning. Det är vanligen styrelsen som bestämmer om om en utdelning är önskvärd för sitt företag baserat på olika ekonomiska och ekonomiska faktorer. Styrelsen lämnar sedan sitt förslag till bolagsstämman som fattar det formella beslutet om en utdelning skall ske eller inte. Utdelningar betalas vanligtvis i form av kontantutdelning till aktieägarna månadsvis (i USA och Kanada), kvartalsvis eller årligen. I Sverige är det vanligast med årliga utdelningar även om flera företag börjat dela upp sin utdelning på två eller till och med fyra tillfällen.

Det finns vissa krav

Aktieägarna måste uppfylla vissa krav för att erhålla utdelningen. Du måste vara ”aktieägare” på ett visst datum utsett av bolagets styrelse för att kvalificera sig för utdelningsutbetalningen. Detta kallas ibland för handel med ”ex-dividend”, vilket innebär att de som handlar aktien efter detta datum gör det utan att vara utdelningsberättigande. Om du köper och säljer aktier på det avstämningsdatumet får du inte del av utdelningen.

Nu när du har en grundläggande definition av vad som ska utdelas och hur det distribueras, låt oss fokusera mer på vad du behöver förstå innan du fattar ett investeringsbeslut avseende utdelningsaktier.

Vad är direktavkastningen?

Det kan vara kontraintuitivt, men med avseende på aktiens prisökningar minskar faktiskt direktavkastningen. Direktavkastningen är ett förhållande av hur mycket kassaflöde du får för varje krona som investeras i en aktie. Många nybörjarnvesterare kan felaktigt anta att en högre aktiekurs korrelerar med en hög utdelning. Låt oss därför titta närmare på hur direktavkastningen fungerar så att vi kan förstå det omvända förhållandet.

Utdelningar betalas normalt per aktie. Om du äger 100 aktier i ABC AB, är de 100 aktierna grunden för utdelning. Antag att ABC AB köptes på 100 kronor per aktie, vilket innebär en total investering på 10 000 kronor. Vinsten i ABC AB var ovanligt hög, så styrelsen beslutar att betala sina aktieägare 10 kronor per aktie i form av kontantutdelning. Så, som ägare till ABC AB, resulterade din investering i ABC AB i 1 000 kronor i form av utdelningar. Den årliga avkastningen är det totala utdelningsbeloppet (1 000 kronor) dividerat med aktiekostnaden (10 000 kronor) vilket motsvarar 10 procent.

Om ABC AB istället köptes till kursen 200 kronor per aktie kommer avkastningen att sjunka till fem procent, eftersom 100 aktier kostar nu 20 000 kronor (dina ursprungliga10 000 motsvarar bara 50 aktier, i stället för 100 stycken som tidigare). Som illustreras ovan, om aktiekursens går upp, sjunker direktavkastningen och vice versa.

Är utdelningsaktier bra investeringar?

Den verkliga frågan man måste fråga är huruvida utdelningsaktier är en bra övergripande investering. Utdelningar härrör från ett företags vinst, så det är rimligt att anta att utdelning i de flesta fall är ett tecken på ekonomisk hälsa.

Från ett investeringsstrategiskt perspektiv ökar och företag med en historia av goda utdelningar stabiliteten i en portfölj. Din investering på 10 000 kronor i ABC AB, om den hålls i ett år, kommer att vara värd 11 000 kronor, förutsatt att aktiekursen efter ett år är oförändrad. Dessutom, om ABC AB handlas på 90 dollar per aktie efter ett år efter att du har köpt för 100 kronor per aktie, är din totala investering efter att ha erhållit utdelningar fortfarande en oförändrad (9 000 kronor i värde per aktie + 1 000 kronor i utdelning).

Det här är det som är lockande att köpa aktier med utdelning – det bidrar till att dämpa nedgången i dagens aktiekurser, men ger också en möjlighet till en stigande aktiekurs i kombination med en jämn ström av inkomster från utdelningar. Det är därför många investeringslegender som John Bogle, Warren Buffett och Benjamin Graham förespråkar att köpa aktier som betalar utdelningar som en kritisk del av den totala avkastningen på en investering.

Riskerna med utdelningar

Under Finanskrisen 2008-2009 drog nästan alla större banker antingen ned på eller eliminerade utdelningsutbetalningarna. Dessa företag var kända för konsekventa, stabila utdelningar varje kvartal under bokstavligen hundratals år. Trots sin historia skars många utdelningar ned.

Med andra ord är utdelningar inte garanterade, och de är föremål för makroekonomiska och företagsspecifika risker. En annan potentiell nackdel att investera i utdelningsaktier är att företag som betalar utdelning inte brukar vara högkvalitativa ledare. Det finns några undantag, men snabbväxande företag betalar sällan betydande utdelningar. Trots detta har många av dessa företags aktiekurser överträffat de flesta andra börsnoterade företagens aktiekurser.

Tillväxtföretag tenderar att spendera mer pengar på forskning och utveckling, kapitalutbyggnad, på att behålla begåvade medarbetare och/eller fusioner och förvärv. För dessa företag betraktas alla intäkter som kvarhållen vinst och återinvesteras i bolaget istället för att utdelas till deras aktieägare.

Det är lika viktigt att vara försiktig för företag med utomordentligt höga direktavkastningar. Som vi har lärt oss, om ett företags aktiekurs fortsätter att minska, ökar avkastningen. Många rookie-investerare frestas att köpa en aktie på grundval av en potentiellt saftig utdelning. Det finns ingen specifik tumregel i förhållande till hur mycket som är för mycket när det gäller utdelningsutbetalning.

Den genomsnittliga direktavkastningen när det gäller både svenska OMXS30 och S&P 500 företag är att betala utdelning som historiskt sett fluktuerar mellan 2 och 5 procent, beroende på marknadsförhållandena. Det lönar det sig att göra sin hemläxa på aktier som ger mer än 8 procent för att ta reda vad som verkligen händer med företaget. Att göra due diligence kommer att hjälpa dig att dechiffrera de som företag i finansiella spillror verkligen från dem som är tillfälligt vill, och därför utgör en god investering värde proposition.

Slutsats

Utdelningar är en diskretionär vinstfördelning som ett företags styrelse ger sina nuvarande aktieägare. Det är normalt en kontant utbetalning till investerare minst en gång om året, men ibland halvårsvis eller kvartalsvis. Aktier och fonder som distribuerar utdelningar står sannolikt på en sund ekonomisk grund, men inte alltid. Investerare bör emellertid vara medvetna om extremt höga avkastningar, eftersom det finns ett omvänt förhållande mellan börskurs och direktavkastningen och utdelningen kanske inte är hållbar. Aktier som betalar utdelning ger vanligtvis stabilitet till en portfölj, men brukar inte överträffa högkvalitativa snabbväxande aktier.

Kommentarer är avstängda.