ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Vad är skillnaden mellan Alfa och Beta

28 september 2015 2 Comments

Alfa och Beta Vad är skillnaden mellan Alfa och BetaVad är skillnaden mellan Alfa och Beta?

Vad är skillnaden mellan Alfa och Beta Alfa och Beta är två olika sorters riskmått som investerare använder för att kalkylera, jämföra och förutsäga framtida avkastning. Dessa riskmått används ofta i fråga om fonder. Båda dessa riskmått använder ett jämförelseindex, till exempel S&P 500, Affärsvärldens Generalindex, SAX eller liknande som sedan används för att mäta den individuella aktien eller fondens prestation. Alfa och beta är två av de fem tekniska standardriskberäkningar; de tre övriga är standardavvikelse, R-kvadrat och Sharpekvot.

Alfa

Alfa kan betraktas som ett mått på en portföljförvaltare lämplighet. Till exempel är en 8 % avkastning för en aktiefond imponerande när aktiemarknaderna som helhet avkastar 4 %, men det är långt mindre imponerande när andra aktier stigit med 15 %. I det första fallet, skulle portföljförvaltaren ha en relativt hög alfa, medan det inte skulle vara sant i den andra fallet.

Om en kapitalmarknadsprismodell analys visar att portföljen skulle ha tjänat 5 procent (baserat på risk, ekonomiska förhållanden och andra faktorer), men i stället endast ger en avkastning på tre procent, då är portföljens alfa -2 procent. Investerare föredra en investering med högt alfa.

Den tekniska formeln för beräkning av alfa är: (end_price + dist_per_share – start_price)/(start_price).

Beta

Beta, det riskmått som ibland kallas för betakoefficient är tänkt att mäta volatiliteten i en specifik aktie genom att jämföra det till utförandet av en närstående jämförelseindex under en tidsperiod. Kort sagt, beta kan användas av investerare för att mäta den potentiella risken för nedgång i en aktiekurs. Även CAPM brukar användas för att beräkna Beta.

Baslinjen för alfa är noll, det vill säga investeringen beter sig som marknadens förväntningar, medan basvärdet för beta är ett. Ett betavärde på ett indikerar att en enskild aktie rör sig precis som marknaden rör sig. Är värdet mindre än ett innebär det att aktien svänger mindre än marknaden och omvänt betyder ett beta på mer än ett att aktien är mer volatil än marknaden i sin helhet.

Ett positivt alfa är alltid mer önskvärt än ett negativt. Att däremot bestämma vilket beta som är bäst är inte fullt lika enkelt, det är inte svart eller vitt. Många investerare är obenägna att ta risker och föredrar att ha ett lägre beta, medan andra föredrar att ha ett högt beta i förhoppningen om att kunna få en högre avkastning och att de skall kunna tjäna pengar på en högre volatilitet.

Tidigare resultat

Både alfa och beta är riskmått som är bakåtblickande. Alla beräkningar görs med hjälp av uppgifter som hänt i det förflutna och som varje prospekt säger till dig är tidigare resultat ingen garanti för framtida resultat. Även om det inte går att förutsäga framtida resultat så kan emellertid alfa- och beta bidra till att skilja mellan relativt bra och relativt dåliga investeringar under en given tidsperiod.

Kommentarer är avstängda.