ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Olagliga amorteringar?

17 april 2015 Inga kommentarer

Olagliga amorteringar Olagliga amorteringar?Olagliga amorteringar?

Olagliga amorteringar? Under de senaste dagarna har vi sett allt fler tunga instanser sågar Finansinspektionens förslag till amorteringskrav. Förutom risk för inlåsningseffekter riskerar nyproduktionen att drabbas hårt, och LO oroar sig för hur förslaget slår mot låginkomsttagare. Förlaget ligger nu ute på remiss på en rad olika instanser.

Finansinspektion vill införa krav om amortering av bolån redan den i augusti. Kravet skall innebära ett tvingande amorteringskrav på alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent. I går släppte Kammarrätten i Jönköping sitt svar, och meddelar att de anser att förslaget är olagligt. Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson säger att Finansinspektionen har tolkat lagen alldeles för generöst till sin egen fördel. Lagen det handlar om är den så kallade sundhetsregeln i lagen om bank- och finansieringsrörelse och Kammarrätten i Jönköping anser att Finansinspektionen gör en vidare tolkning av sundhetsregeln än vad lagstiftaren har avsett. Kammarrätten i Jönköping, som i skrivande stund är den enda domstol som yttrat sig i remissrundan avstyrker därför förslaget.

Mäklarsamfundet säger att de vill se att lagen gör skillnad på lån till nyproducerade bostäder och befintliga fastigheter. Görs detta kan det leda till ett ökat byggande av bostäder. Mäklarsamfundet säger att som förslaget ser ut nu finns risk för minskad köpkraft även hos de kunder som överväger att investera i en nybyggd bostad vilket i sin tur kan komma att påverka marknaden för nyproduktion negativt. Villaägarna delar Mäklarsamfundets åsikt om att förslaget kan leda till att nyproduktionen drabbas negativt eftersom det missgynnar hushåll som lånar till nyproducerade bostäder. Allt annat lika medför därför FI:s förslag minskad nyproduktion säger Villaägarna.

Flera instanser pekar också på risken för ökad trögrörlighet på bostadsmarknaden som en följd av kravet, det kommer innebära en sämre likviditet på fastighetsmarknaden och att fler kommer att välja att stanna i sina befintliga bostäder trots att de endera behöver större – eller mindre när familjesituationen ändras. Den som har ett befintligt bostadslån kommer inte att drabbas av de nya amorteringskravet.

Finansinspektionens förslag kan också leda till att bolånetagarna blir mer beroende av sin bank eller sitt bolåneföretag, menar Konkurrensverket. Detta eftersom Finansinspektionen ger stort utrymme för bankerna och bolåneföretagen att själva hantera undantag från amorteringskravet, exempelvis vid arbetslöshet. Kunderna kommer därför att hamna i en beroendeställning gentemot bolåneföretagen, till exempel i fråga om när en omvärdering av bostaden skall göras.

Inte ens Riksbanken stödjer Finansinspektionens förslag till amorteringskrav i sitt remissvar. Visserligen anser Riksbanken att det är bra med ett amorteringskrav, men det räcker inte för att hantera problemen med hushållens skuldsättning.

Helt klart är emellertid att de svenska hushållens skuldsättning är hög, både i ett historiskt perspektiv och vid en internationell jämförelse. Riskerna kopplade till de svenska hushållens höga och växande skuldsättning har länge utgjort ett orosmoment. Det är därför viktigt att skuldsättningen dämpas”, skriver Riksbanken. Riksbanken säger förslaget är ett steg i rätt riktning, men att det kommer ha en låg effekt på hushållens skuldsättning och att det kommer ta lång tid innan det får ett verkligt genomslag. Det är däremot sannolikt att ränteavdragen kommer att påverkas, att det kommer komma förslag på en minskad eller helt slopad avdragsrätt i framtiden. Detta förnekas emellertid av statsminister Stefan Löfven, men han har redan tidigare visat att han inte alltid står för vad han har sagt.

Kommentarer är avstängda.