ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Är kritiken mot aktieåterköp missriktad?

16 januari 2016 Inga kommentarer

Är kritiken mot aktieåterköp missriktadÄr kritiken mot aktieåterköp missriktad?

Är kritiken mot aktieåterköp missriktad? Under 2015 nådde utdelningar och aktieåterköp, det vill säga återföringar av kapital till aktieägarna sin högsta nivå sedan 2007. Samtidigt har flera kritiska röster höjts mot att företagen inte behåller sitt kapital och förräntar det i sin verksamhet. Kritikerna säger att aktieåterköpen är ett sätt att på konstgjort sätt öka vinsten per aktie och därmed blåsa upp aktiekurserna.

En stor del av denna kritik är obefogad. Istället för att försöka driva upp vinsten per aktie kan försöken att återföra kapital til aktieägarna vara ett resultat av en ojämn amerikansk ekonomiska återhämtningen och ackommoderande penningpolitik som pågår samtidigt som företagen återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten.

De stora återköpen

Vid utgången av det andra kvartalet 2015 hade 75 procent av alla företag som ingår S & P 500® återköpt aktier och lämnat utdelning för den senaste tolvmånadersperioden enligt Factset. Totalt sett hade bolagen spenderat 556 miljarder dollar på återköp av egna aktier under samma period. Vi har samtidigt sett hur ettt stort antal välkända företag AIG, Wendys och Apple tillkännage återköp, vilket gett en hel del uppmärksamhet i media. Samtidigt har ett stort antal politiker Politiker har ifrågasatt huruvida företag prioriterar återköp av egna aktier framför att bygga nya fabriker eller anställa ytterligare personal.  Ett resultat av återköpen var att i slutet av juni 2015 så hade mer än 20 procent av företagen minskat antalet utestående aktier att jämföra med endast 4 procent under samma period under de senaste sex kvartalen.

En av de faktorer som har drivit återköpstrenden är den ackommoderande penningpolitik miljö vi har befunnit oss i sedan 2008. Företagen utnyttjar det faktum att Federal Reserve har hållit räntorna nära noll för att låna pengar för att köpa tillbaka aktier.

Rekordhöga vinster driver också företagens återköp. Företagens vinster är på en all-time high, efter att ha ökat under de senaste sex åren.3 I stället för att behålla pengar i sin balansräkning, där låga räntor innebär att det inte har potential att någon större avkastning har många företag valt att återköpa sina egna aktier för att på så sätt återföra kapital till sina aktieägare.

Det är sant att återköpen bidrar till att öka vinsten per aktie (EPS) på nominell bas, men det är inte den enda drivkraften för företagens rekordhöga lönsamhet, särskilt inte när det gäller de bolag som ingår i S & P 500 Index. Enligt S & P Dow Jones Index ökar inte vinsten per aktie för företagen som ingår i indexet på grund av den viktningsmetod som används. Indexet rebalanseras för stora aktieförändringar på en eventstyrd basis, och varje kvartal relabalanseras hela indexet. Detta minskar effekterna av återköp på EPS.

Vid ingången av 2009 var den historiska tolvmånadersvinsten per aktie för företagen i S&P 500 Indexet 40 USD. Det har nu stigit till $ 108, vilket är en ökning med 170 procen. Under samma period har S & P 500 ökade med cirka 190 procent. Detta kan tolkas som att värdeökningen för S&P 500 bygger på vinster, inte på aktieåterköp.

Investeringarna är kvar på historiska nivåer

Som en följd av sina rekordvinster har de amerikanska företagen cirka 3,6 miljarder dollar i kontanter och värdepapper i sina balansräkningar. Det är emellertid sant att de amerikanska företagen varit mycket försiktiga med att investera trots dessa höga nivåer av kontanter. Precis som enskilda investerare har företagen att ta hänsyn till ett flertal olika faktorer som utvecklingen av räntor och styrkan i återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Den globala oron, som till exempel sommarens grekiska skuldkris och en avtagande tillväxt i Kina har också bidragit till att irritera marknaden. Som ett resultat kan företagen vara mer ovilliga att öka sina investeringar än de har varit under den senaste tiden.

Det är emellertid viktigt att poängtera att bara för att företagen är ovilliga att investera så betyder det inte att de inte återinvesterar sina vinster i verksamheten. Procentandelen kassaflöden som företag använder för investeringar (capex) ligger för närvarande 40 procent.

Buyback2Källa: US Census Bureau Annual Capital Expenditures Survey 2004-2013

Som diagrammet ”Investeringar” ovan visar har efter investeringarna ökat stadigt sedan recessionen 2009. I linje med den långsamma men stadiga amerikanska ekonomiska återhämtningen har företagen visat större förtroende genom att återinvestera i sina företag och göra långsiktiga investeringar. Detta driver upp capexsiffrorna i procent av kassaflödet.

I dagens ekonomiska miljö får 40 procent av det fria kassaflödet anses som en modest användning av kapitalet. Uppgifter från National Science Foundation visar att de amerikanska företagens investeringar i forskning och utveckling har ökat under de senaste åren, snabbare än den ekonomiska tillväxten och historiska trender. Samtidigt visar data från Federal Reserve att de privata investeringarna ökar och befinner sig på historiskt höga nivåer av bruttonationalprodukten.

Varför är då återköpskritiken obefogad? Amerikanska företag använder stora summor för att återköpa egna aktier, men det är inte i huvudsak för att öka vinsten per aktie eller för att blåsa upp aktiekurserna. Istället distribuerar företagen kapital dit de tror att det är mest effektivt. I dagens osäkra miljö har företagen en större kassa än vad de kan investera produktivt så de väljer istället att återföra vinsterna till sina aktieägare.

Bloggar etiketter: , , , ,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on TumblrShare on StumbleUponShare on RedditEmail this to someonePrint this page

Kommentarer är avstängda.