ETFSverige
Hem » Börsen, Featured

5 bästa fonderna under 2019

15 februari 2020 Inga kommentarer

Fonder är en mycket populär och stabil sparform. Till skillnad från aktier består fonder av flera underliggande värdepapper, vilket sprider riskerna. Det finns i huvudsak tre typer av fonder. Dessa är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Du kan lära dig mer om hur du kan köpa fonder på Aktieskolan.se genom deras kostnadsfria guider online

En aktiefond har endast aktier som underliggande tillgångar medans en räntefond har räntebärande tillgångar. En blandfond består av både aktier och räntor. Inga fonder är riskfria, men de har olika risknivå.

Aktiefonder är den fondtyp som generellt sätt har högst risk. Det är ofta rekommenderat att ha en kombination av aktie- och räntefonder i portföljen. För nybörjare kan det dock vara svårt att veta vilka fonder som är bra att placera i. Det finns tusentals fonder och vilken som passar dig beror bland annat på din riskbenägenhet, din sparhorisont och intresse. En av Sveriges största aktiebloggare, Västkustinvesteraren.se, har skrivit om hur du kan hitta de bästa fonderna 2020.

Topplistan är framtagen med avkastning som enda punkt

Topplistan utgörs av de fem fonder som presterade bäst under 2019. Denna lista baseras endast på respektive fonds avkastning från 2019 . Avkastning är ett annat ord för det du tjänar på en din investering.

AGI Allianz China A Shares

AGI Allianz China A Shares är en delfond i Allianz Global Investors Fund. Denna fond hade under år 2019 en avkastning på 67 %. Det är en aktiefond  som är 100 % exponerad mot Kina. Med andra ord investerar fonden långsiktigt i kinesiska A-aktier. Den största kategorin är finans som utgör 24,04 %, följt av 18,79 % industri och 16,51 % teknik. Fonden är aktivt förvaltad och förvaltning sker med hänsyn till jämförelseindexet MSCI China A Onshore Total Return (Net). Högst 20 % av fondens tillgångar kan investeras i andra aktier än A-aktier på den kinesiska marknaden. Det kan exempelvis handla om B-aktier eller H-aktier. Vinsterna återinvesteras i fonden.

AGI Allianz China A Shares risk- och avkastningsprofil är mycket hög. Med andra ord kan avkastningen vara hög, men det innebär även att risken är hög. Detta är baserat på fondens tidigare resultat, men det är viktigt att komma ihåg att historiska resultat inte kan förutspå framtida resultat. Fonden har historiskt sett visat en mycket hög volatilitet där värdet minskat och ökat kraftigt. Utöver allmänna risker som uppstår vid investeringar och aktier inkluderar ytterligare risker med fonden bland annat politiska och juridiska marknadsrisker och regleringsrisk.

Fondförvaltaren är Allianz och fonden är auktoriserad i Luxemburg under Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Länsförsäkringar fastighetsfond

Länsförsäkringar fastighetsfond är en svensk aktiefond som främst fokuserar på fastigheter och byggbranschen i Norden. Denna fond hade under år 2019 en avkastning på 64,9 %. Fonden är aktivt förvaltad och förvaltning sker med hänsyn till jämförelseindexet SIX Nordic Real Estate. Minst 90 % av fondens tillgångar har en aktieexponering. Fonden ger ingen utdelning, utan vinsterna återinvesteras.

Länsförsäkringar fastighetsfonds risk- och avkastningsprofil är hög. Baserat på historiska resultat anses det vara en medelhög risk för både upp- och nedgångar i fondens värde.

Fonden har historiskt sett visat en hög volatilitet där värdet minskat och ökat kraftigt. Utöver allmänna risker som uppstår vid investeringar och aktier inkluderar ytterligare risker bland annat valutarisk, likviditetsrisk, branschrisk och operativ risk. Branschrisken är en konsekvens av att fondens placeringar är koncentrerade till en specifik bransch, vilket kan resultera i en högre risk än om placeringarna var utspridda över flera branscher.

Fondförvaltaren är Länsförsäkringar och fonden är auktoriserad i Sverige under Finansinspektionen. Förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Allianz All China Equity

Allianz All China Equity hade under år 2019 en avkastning på 55,8 %. Det är en aktiefond  som är exponerad mot Kina, Hongkong, Taiwan och USA. Kina är den huvudsakliga marknaden och utgör 93,62 %. Fonden investerar långsiktigt i kinesiska A-aktier samt bolag med majoriteten av verksamheten i Kina. Fonden investerar även i små och medelstora företag. Den största kategorin är konsumentvaror som utgör 20,59 %, tätt följt av 20,57 % finans och 14,71 % teknik. Fonden är aktivt förvaltad och förvaltning sker med hänsyn till jämförelseindexet MSCI China NR USD.

Allianz All China Equitys risk- och avkastningsprofil är hög till mycket hög baserat på historiska resultat. Volatiliteten är mycket hög och stora kursvariationer förekommer. En väsentlig del av fondens innehav är placerat i tillväxtmarknader vilket medför en marknadsrisk, bland annat juridiska och politiska risker. Även operativ risk, suspensionsrisk och regleringsrisk förekommer. Självklart är denna fond exponerad mot allmänna aktie- och investeringsrisker.

Fondförvaltaren är Allianz och fonden är auktoriserad i Luxemburg under Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Threadneedle (Lux) Global Tech

Threadneedle (Lux) Global Tech är en branschfond som är inriktad på teknik och teknikrelaterade branscher. Denna fond hade under år 2019 en avkastning på 62,9 %. Det är en aktiefond  som kan investera i aktier i vilket land som helst. Företagen kan vara av vilken storlek som helst. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar måste utgöras av aktier i teknikföretag. Fonden är aktivt förvaltad och förvaltning sker med hänsyn till jämförelseindexet MSCI World/Information Tech GR USD.

Threadneedle (Lux) Global Tech risk- och avkastningsprofil är hög till mycket hög baserat på historiskt hög volatilitetsnivå. Utöver allmänna risker som uppstår vid investeringar och aktier, inkluderar ytterligare risker bland annat valutarisk och branschrisk. Branschrisken är en konsekvens av att fondens placeringar är koncentrerade till teknikbranschen, vilket kan resultera i en högre risk än om placeringarna var utspridda över flera branscher. Dessutom har fonden en koncentrerad portfölj med ett begränsat antal företag vilket ökar risken.

Fondförvaltaren är Threadneedle Management Luxembourg S.A. och fonden är auktoriserad i Luxemburg under Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Carnegie fastighetsfond Norden

Carnegie fastighetsfond Norden är en svensk branschfond som är inriktad på fastigheter i Norden. Denna fond hade under år 2019 en avkastning på 59,9 %. Det är en aktiefond  som främst investerar i aktier i renodlade fastighetsbolag. Även investeringar i byggbolag och entreprenad kan ske. Fonden är aktivt förvaltad och förvaltning sker med hänsyn till jämförelseindexet Carnegie Real Estate TR SEK.

Carnegie fastighetsfond Nordens risk- och avkastningsprofil klassas som hög baserat på historiska resultat. Utöver den allmänna höga risken på aktiemarknaden inkluderar ytterligare risker bland annat branschrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt en operativ risk.

Fondförvaltaren är Carnegie Fonder AB och fonden är auktoriserad i Sverige under Finansinspektionen. Förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Kommentarer är avstängda.