Spela casino på nätet hos dom populäraste casinosajterna för svenskar.
Upptäck glädjen och spänningen med casino online. Eller passa på att förkovra dig i casinoaktier och branschnyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Avregistrering

Allt om ETF:er

Ordlista

Svenska och engelska termer som nämns på ETFSverige eller i anslutning till urvalet av ETF:er.

A

ADR
American Depositary Receipts. Företag som har inregistrerade aktier för handel på en amerikansk börs eller marknadsplats.

Appreciera
När växelkursen förstärks talar man om real appreciering. Ett exempel på detta är om USD/SEK kursen går ner. Detta innebär att det krävs färre svenska kronor för att köpa en US-dollar.

AUM
Assets under manegement, förvaltad volym


Till toppen av sidan
B

Bear
Även kallat Bear market är ett vedertaget uttryck inom finansbranschen som betecknar en sjunkande aktiemarknad.

Beta
Betavärdet anger hur avkastningen på ett företags aktie eller en portfölj av aktier samvarierar i förhållande till marknaden eller ett index, t.ex. om en aktie eller en portfölj har ett betavärde på 1 och index går upp med 1 procent innebär detta att aktien eller portföljen teoretiskt ska gå upp med 1 procent.

Brent
Brentolja är en viss typ av olja som utvinns ur Nordsjön.

BRIC
Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Bull
Även kallat Bull market är ett vedertaget uttryck inom finansbranschen som betecknar en stigande aktiemarknad.


Till toppen av sidan

C

Capped
Ett engelsk uttryck för en spärr gällande någon specifik parameter, t.ex. att ett enskilt innehav inte får överstiga 5 procent i en portfölj.

CME
Chicago Mercantile Exchange. CME är världens största derivatbörs för både finansiella instrument och råvaror.

COMEX
Står för Commodity Exchange och är en del av CME Group.

Courtage
Den avgift som en investerare får betala till banken/fondkommissionären vid köp eller försäljning av värdepapper.

CDS
Credit Default Swaps kan på svenska översättas till kreditderivat. Instrumentet är ett derivatkontrakt mellan två parter, där köparen betalar en viss premie till säljaren för att skydda sig mot att utgivaren av ett visst värdepapper inte kan uppfylla sina åtaganden.

Crude
Engelska för råolja. Det finns ett flertal olika varianter på råoljeinstrument som handlas internationellt. Vanligaste instrumentet är baserat på NYMEX Futures kontrakt. Priset på NYMEX Futures kontrakt på råolja uttrycks i 1 000-tals fat av WTI eller någon annan form av lättflytande (light) råolja med låg grad av svavel (sweet).


Till toppen av sidan

D

Depreciera
När växelkursen försvagas talar man om real depreciering. Ett exempel på detta är om USD/SEK kursen går upp. Detta innebär att det krävs fler svenska kronor för att köpa en US-dollar.

Direktavkastning
Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.

Diversifiering
Innebär att man minskar risken i en värdepappersportfölj genom att t.ex. investera i ett flertal värdepapper utgivna av olika emittenter/bolag inom flera olika branscher.


Till toppen av sidan

E

Emerging markets
Står för tillväxtländer och inkluderar omkring 28 länder i dagsläget. Exempel på länder som klassificeras som tillväxtländer är Afrika, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Indien, Kina, Mexico, Peru samt länder i Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika.

ETC
ETC står för Exchange Traded Commodities och kan översättas till börshandlad råvara.

ETF
ETF står för Exchange Traded Funds och kan översättas till börshandlad fond.

Euroland
Ett gemensamt namn för det område som utgörs av de i dagsläget 16 länder som infört euron som valuta. Inkluderar Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Österrike.


Till toppen av sidan

F

Future
Ett standardiserat terminskontrakt som är noterat vid en börs, se vidare under Terminskontrakt.


Till toppen av sidan

G

G10
G10 är en sammanslutning av 11 länder som inkluderar IMF medlemmarna Belgien, Kanada, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Storbritannien, Schweiz, USA och centralbankerna i Sverige och Tyskland.


Till toppen av sidan

H

Hedging
En investeringsstrategi där man minskar eller eliminerar risk, ofta med hjälp av termins- eller optionskontrakt.

High yield
Företagsobligationer som inte är investment grade benämns som high yield/junk bonds och klassificeras som högriskobligationer.

Hävstång
Den effekt som kan åstadkommas vid belåning. Rörelserna uppåt och nedåt förstärks. Istället för en normal förändring (100 procent) ökar eller minskar värdet på instrumentet med 150 (1,5x) eller 200 procent (2x) beroende på inriktning.


Till toppen av sidan

I

ICE
InternationalContinentalExchange. ICE är en amerikansk aktör som tillhandahåller Internetbaserad handel i futures och derivatinstrument med fokus på energi- och råvaror.

iTraxx
Mäter priserna på så kallade kreditderivat, se vidare under CDS.

iTraxx Crossover Index
Detta index visar den genomsnittliga kostnaden för att försäkra en europeisk high yield obligation.

Indexfond
En fond som köper samma andelar aktier som motsvaras av ett visst underliggande index, dvs. fonden kopierar ett index. Vanliga indexfonder är i jämförelse med ETF:er onoterade.

Investment grade (IG)
Är ett kreditbetyg och innebär att en företagsobligation har en kreditrating från Standard & Poors (S&P) på BBB- eller högre och en kreditrating från Moodys på Baa3 eller högre.


Till toppen av sidan

L

Large Cap
Enligt Nasdaq OMX Nordics klassificering innefattar detta företag med ett börsvärde på över en miljard euro.


Till toppen av sidan


M

Mid Cap
Enligt Nasdaq OMX Nordics klassificering innefattar detta företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.


Till toppen av sidan


N

NAV
Net Asset Value. Avser marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för avgifter och delat med antalet utestående fondandelar. Att jämföra med aktiekurs/börskurs för ett noterat företag.

NYBOT
New York Board of Trade. NYBOT är ett helägt dotterbolag till ICE, se vidare under ICE.

NYMEX
New York Mercantile Exchange är världens största råvarubörs och är en del av CME Group.


Till toppen av sidan


O

Obligationer
Ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år. Obligationer ges ut av stater, kommuner, bostadsfinansieringsinstitut och andra företag.

Ongoing charges:
Se Årlig avgift


Till toppen av sidan

P

Penningmarknaden
Marknaden för korta räntepapper, dvs. räntepapper med en löptid som är kortare än ett år.

PPP
Purchasing Power Parity. PPP kan översättas till köpkraftsparitet och är ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra värdet av olika länders valutor.


Till toppen av sidan

S

Small Cap
Enligt Nasdaq OMX Nordics klassificering innefattar detta företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro.


Till toppen av sidan

T

TER
Total Expense Ratio. Ett internationellt vedertaget mått för att visa totalt erlagda avgifter i en fond.

Terminskontrakt
Ett avtal om köp av tillgång eller finansiellt instrument vid en framtida tidpunkt till ett förutbestämt pris.

Tracking error (även benämnt aktiv risk)
Ett mått på hur nära och följsam en fond är i förhållande till ett jämförelseindex. Mäts som standardavvikelsen på fondens avkastning och avkastningen på det underliggande indexet och uttrycks i procent. Indexfonder och ETF:er bör ha en låg aktiv risk.


Till toppen av sidan

W

WTI
West Texas Intermediate. WTI är en viss typ av olja som utvinns i Nordamerika.


Till toppen av sidan

Å

Årlig avgift:
Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i faktabladen och inkluderar förvaltningsavgift men inte courtage- och transaktionskostnader och eventuella resultatbaserade avgifter. Avgiften avser föregående års kostnader, om inget annat anges. Från och med augusti 2011 ersätts avgifterna TER och TKA med den årliga avgiften.


Till toppen av sidan

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se

Spela casino på nätet hos dom populäraste casinosajterna för svenskar.
Upptäck glädjen och spänningen med casino online. Eller passa på att förkovra dig i casinoaktier och branschnyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Avregistrering